Algemene voorwaarden

B.V. Control Club Wierden (hierna: Control Club) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63566877 en is gevestigd aan de Vriezenveenseweg 57 in Wierden.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door Control Club.
3. Abonnement: het abonnement waarmee Lid gebruik kan maken van de binnen- en buitenruimtes van de Control Club.
4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
5. Diensten: de Diensten van Control Club omvatten groepslessen crosstraining, Teens en bootcamp, personal training, teambuilding, bedrijfsfitness en open gym.Hieronder vallen mede het maken van trainings- en voedingsschema’s en het geven van sport- en voedingsadvies.
6. Dienstverlener: Control Club, biedt Diensten aan Lid.
7. Lid: Een natuurlijk- of rechtspersoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Diensten afneemt van Control Club of waaraan Control Club een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Abonnementhouder: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van een Control Club abonnement.
9. Overeenkomst: elke Overeenkomst of Abonnement en andere verplichtingen tussen Lid en Control Club, alsmede voorstellen van Control Club voor Diensten die door Control Club aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Control Club waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
10. Taghouder: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van een tag voor de toegangspoort van de locatie van Control Club.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Control Club, elke Overeenkomst tussen Control Club en Lid en op elke dienst die door Control Club wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Control Club aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Control Club is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid.
5. De minimale leeftijd van het Lid dient 16 jaar te zijn, tenzij de minderjarige deelneemt aan de Teens lessen.
6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal/zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Control Club niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
11. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van Control Club dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door Control Club.
12. Het Lid wordt toegelaten tot Control Club en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Control Club gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat het Lid in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Het Aanbod bevat ten minste: a. de vermelding van de mogelijkheid om de ruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen; b. de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden; c. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; d. de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; e. de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4. Control Club is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Control Club het recht een Overeenkomst met een (potentieel) Lid om een voor Control Club gegronde reden te weigeren.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Control Club heeft aanvaard door een digitaal exemplaar te ondertekenen, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail. Hierbij geeft het Lid aan welk type diensten het Lid wil afnemen en wordt overeengekomen.
2. Control Club is niet gehouden aan een Aanbod indien het Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan het Lid geen rechten ontlenen.
3. Indien Lid een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Lid.
4. Elke Overeenkomst die met Control Club wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Control Club is verbonden.
5. Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Control Club met toestemming van het Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening of wanneer Lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Control Club. Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. Bedrijven hebben geen recht op herroeping.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Leden wordt aangegaan, is elk Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7. De Overeenkomst is niet overdraagbaar.
8. De taghouder betaalt €20 borg en blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de tag voor de toegangspoort. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de tag wordt de €20 borg niet terugbetaald bij opzegging van het lidmaatschap. Diefstal of verlies van de tag dient per direct te worden doorgegeven aan Control Club.
9. Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Door Control Club worden verschillende lidmaatschappen aangeboden. Deze lidmaatschappen worden telkens met een volledige maand verlengd, tenzij Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke minimaal één week voor afloop van de einddatum door Control Club is ontvangen.
2. Zowel het Lid als Control Club kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van het Lid alsmede schending van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden of in het geval Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Control Club, een ander lid of een medewerker.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van het Lid onverlet voor zover Control Club ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Het lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel het Lid als Control Club kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Control Club in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Control Club eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Control Club nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
6. Indien Control Club haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Control Club mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

1. Control Club zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Control Club staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Control Club de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van het Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door het Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Control Club aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Control Club heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Control Club niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Control Club, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Control Club is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Lid heeft recht om gedurende de bemande openingstijden gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap. Control Club behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
7. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Control Club. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van Control Club wordt ontzegd.
8. In geval van onderhoud aan de locatie van Control Club is Control Club niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.
9. Control Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. In het kader daarvan onderwerpt Control Club de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud, staat Control Club ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en zorgt Control Club ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn en een AED. Deze AED is aanwezig bij het beheerdersgebouw. 10. Het Lid kan middels een app lessen reserveren

Artikel 7 – Verplichtingen Lid

1. Lid is verplicht alle door Control Club verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Control Club niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van het Lid.
2. Control Club is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om het Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Control Club verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Control Club voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Control Club kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Control Club gerechtigd om zijn diensten op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens het Lid.
4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid is verplicht voor aanvang van de trainingen aan Control Club aan te geven indien zij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor zij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van het Lid.
6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Control Club gerechtigd om Lid de toegang tot Control Club voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
7. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van de apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.
8. Lid is verplicht passende sportkleding en te dragen en de door Control Club opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen van Control Club. Bij gebreke hiervan heeft Control Club het recht het Lid hierop aan te spreken. Het tonen van ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
9. Het gebruik van de faciliteiten van Control Club is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Control Club streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de materialen op de locatie van Control Club. Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een medewerker van Control Club. Als Leden niet vertrouwd zijn met het materiaal of bepaalde oefeningen, dienen zij een medewerker van Control Club om advies vragen.
10. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van Control Club. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
11. Het Lid is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de materialen.
12. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens onder toezicht van een medewerker van Control Club.
13. Leden tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens de Teens lessen.
14. Leden mogen een gast meebrengen naar de locatie van Control Club. Lid dient dit vooraf te melden bij een medewerker van Control Club. Control Club kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen voor of na een les.

Artikel 8 – Voedings-/sport advies

1. Control Club kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Control Club de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Control Club verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien het Lid dit advies opvat als medisch of dient het Lid dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
3. Lid is op eerste verzoek van Control Club verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Control Club wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat het Lid niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Control Club gedaan voorstel, is het Lid te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Control Club kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van het Lid. Lid staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Lid zal Control Club schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor het Lid aandacht wenst.
9. Overige zaken
De leden en introducé(e)s geven Control Club toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen individuen of introducé(e)s te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
Control Club behoedt zich het recht voor de openingstijden aan te passen, t.b.v. schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van Control Club worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met het reglement en de geldende voorwaarden.
In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, Control Club-leden, abonnementen e.d. deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers e.d. Dit reglement bevat dus geen statuten, huisreglement van een sportvereniging en mag dan ook niet als zodanig worden beschouwd.

Artikel 9 – Groepslessen en Personal Training

1. Control Club kan trainingen en lessen verzorgen voor het Lid. Control Club is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
2. De lessen en trainingen vinden plaats de locatie van Control Club. Dit kan in het pand van de Control Club of op het terrein hieromheen.
3. Indien Deelnemer niet tijdig voor trainingen en lessen aanwezig is, heeft Control Club het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor trainingen en lessen. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training.
4. De trainingen en lessen worden voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
5. Lid c.q. Deelnemer zal Control Club schriftelijk of mondeling voorafgaand aan de aanvang van de trainingen en lessen alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor het Lid aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
6. Control Club is gerechtigd de trainingen en lessen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Control Club om de lessen en trainingen te verplaatsen. Lid c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Control Club is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Control Club, Control Club een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Lid.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
2. Control Club voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd. Bij een stornering van de incasso zal een herhaalde incasso-opdracht plaatsvinden.
4. Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid door Control Club ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Lid een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Lid het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Control Club is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Indien een periodieke betalingsverplichting met Lid is overeengekomen, is Control Club gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 1 maand. Indien Lid niet akkoord gaat met de prijsverhoging, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
9. Indien een andere betaalwijze dan middels automatische incasso wordt overeengekomen tussen Partijen, dient het lid de kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Control Club, eventueel met gebruikmaking van de ter beschikking gestelde betaal link.
10. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens het Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van het Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1.Indien de incasso gestorneerd wordt of mislukt, zonder dat Lid Control Club daarover heeft geïnformeerd, is Lid een vaste administratievergoeding verschuldigd ter hoogte van € 7,50 per mislukte incasso, een en ander onverminderd het recht van Control Club op betaling van de verschuldigde prijs en vergoeding van geleden schade.
2. Wanneer het Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal het Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Lid binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Control Club gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van het Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Control Club de betrokkene hierover informeren.
2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Control Club verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart het Lid Control Club tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Control Club op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Control Club is gerechtigd om foto’s en/of beelden van het Lid te maken en te gebruiken voor social mediakanalen tenzij het betreffende het Lid heeft aangegeven hier geen toestemming voor te geven (actief).

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. Control Club heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien het Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Control Club gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Control Club is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra het Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan het Lid schriftelijk worden bevestigd.
3. Control Club is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van het Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is het Lid verplicht om Control Club te vergoeden voor elk financieel verlies dat Control Club lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van het Lid.
5. Wanneer Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Control Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk opschorten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. Control Club heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts of specialist of een behandelkaart. De opschorting zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de opschorting verlengen. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van opschorting. Opschorting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 15 – Overmacht

1. Control Club is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Control Club wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) overige situaties die naar het oordeel van Control Club buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door het Lid worden betaald. Control Club is niet verplicht om het Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Control Club alleen geacht te bestaan indien Control Club dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Control Club, is Control Club uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien het Lid Control Club binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Control Club deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Control Club in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Control Club leidt tot aansprakelijkheid van Control Club, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door het Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Control Club. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Control Club sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Control Club is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Control Club is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Control Club.
6. Ook is Control Club niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan trainingen en lessen en/of ongelukken. Elke deelname van het Lid c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een training of les. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling aan Control Club. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan Control Club. Control Club is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
7. Lid vrijwaart Control Club voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door het Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Control Club geleverde Diensten, tenzij het Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Control Club.
8. Enige door Control Club opgeleverde adviezen, op basis van door het Lid onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Control Club.
9. De inhoud van het opgeleverde advies van Control Club is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Control Club opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van het Lid. Lid is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Control Club. Control Club is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10. Control Club staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Control Club verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Indien door of namens het Lid een derde wordt ingeschakeld, is Control Club nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door het Lid ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door het Lid ingeschakelde derde in Control Club haar eigen advies.
12. Alle aanspraken van het Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Control Club vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Control Club binnen een jaar nadat het Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Control Club.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. Control Club en Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Lid aan Control Club bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Control Club is verkregen.
2. Indien Control Club op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Control Club zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Control Club niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Lid geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Control Club aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Control Club vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Lid zal Control Club vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Control Club is verspreid.
4. De geheimhoudingsverplichting legt Control Club ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Control Club verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Control Club zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Lid vrijwaart Control Club van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Lid vrijwaart Control Club voor alle aanspraken van Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Lid vrijwaart Control Club voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid jegens derde(n). 5. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Control Club verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien het Lid niet tevreden is over de Diensten van Control Club of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is het Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via de e-mail van Control Club met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door het Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Control Club de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Control Club zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Control Club en het Lid is Nederlands recht van toepassing.
2. Control Club heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal het Lid hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Control Club en het Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Design & realisatie door Webheads. Algemene voorwaarden