Algemene voorwaarden

1. Contributie

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. De betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die gesloten is tussen Control Club en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid, bij schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld, in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens zal bij de tweede schriftelijke aanmaning de toegang tot Control Club worden ontzegd. Zodra de achterstand betaald is kunt u weer gebruik maken van de faciliteiten.

Indien Control Club een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft komen alle binnen en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Leden verplichten zich melding te maken van verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald abonnement.

2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar in overleg.

3. Duur van het contract, automatische verlening en indexering

Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde tijd of voor een vaste periode van 12 maanden. Abonnementen afgesloten voor een periode van 12 maanden, worden automatisch verlengd met een looptijd van 1 maand, tegen de dan geldende tarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid door middel van een persoonlijke schriftelijke uitschrijving uiterlijk 1 maand voor afloop van het abonnement, mededeelt zijn of haar abonnement niet te willen verlengen. Voor aanvang van de abonnementsperiode, dient de contributie en eenmalig entreegeld, te zijn voldaan.

Voor abonnementen afgesloten voor onbepaalde tijd, geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende maand. Afmelden moet gebeuren middels een mail gericht aan Control Club (info@controlclub.nl). U ontvangt dan een bevestiging van uitschrijving.

4. Beëindiging van het lidmaatschap

Control Club behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het lidmaatschap, ongeacht welk lidmaatschap, door opzegging te beëindigen indien de reglementen en voorwaarden herhaaldelijk worden geschonden.

5. Tussentijdse wijzigingen abonnement.

Een abonnement afgesloten voor onbepaalde tijd, kan altijd worden omgezet in een abonnement voor 12 maanden, met dien verstande dat vanaf de datum van de verandering, het nieuwe abonnement ingaat. Een abonnement met een vaste looptijd van 12 maanden, kan niet worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

6. Introducé(e)s

Leden van Control Club kunnen een introducé meenemen. Dezelfde persoon mag maximaal 1x per 6 maanden geïntroduceerd worden. Introducé(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezeld. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de introducé(e)s zich conformeert een de voorwaarden en reglementen.

7. Gedrag van leden

Leden en introducé(e)s zullen geen misbruik maken van de apparatuur en de faciliteiten welke Control Club hen biedt. Leden dienen de apparatuur en oefeningen op basis van de door Control Club gegeven instructies te gebruiken en uit te voeren.

Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Control Club, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoedt door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot een beëindiging van het lidmaatschap. Leden of introducé(e)s worden niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van Control Club, indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of geestverruimende middelen.

8. Aansprakelijkheid

Leden en of introducé(e)s maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Control Club. Control Club sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid / introducé(e)s tijdens het verblijf bij Control Club, waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten. Leden en introducé(e)s worden vooraf aangeraden een medische keuring te laten doen.

Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte, hoge bloeddruk, of welke andere medische aandoening dan ook, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten er geen gebruik mag worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart Control Club voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij Control Club te gevolge van handelen of nalaten van het lid.

9. Overige zaken

De leden en introducé(e)s geven Control Club toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen individuen of introducé(e)s te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

Control Club behoedt zich het recht voor de openingstijden aan te passen, t.b.v. schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van Control Club worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met het reglement en de geldende voorwaarden.

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, Control Club-leden, abonnementen e.d. deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers e.d. Dit reglement bevat dus geen statuten, huisreglement van een sportvereniging en mag dan ook niet als zodanig worden beschouwd.

Design & realisatie door Webheads. Algemene voorwaarden